برچسب

قالب
افزایش فروش - بهره وری

توسعه و رشد کسب و کار

/
مشاوره جهت افزایش فروش از طریق مطالعه فرصت های بازار و طراحی استراتژیک های بازاریابی و اجرایی. انجام مشاوره جهت رشد و توسعه کسب و کار فعلی و مدیریت بهره وری به منظور کاهش هزینه و افزایش سود.