برچسب

حسابداری
مشاور مالی، تحلیل صورت های مالی، بهره وری، کاهش هزینه

مشاور مالی

/
برگزاری جلسات خصوصی با مدیران کسب و کار و ارایه خدمات مشاوره مالی جهت سنجش ریسک و مدیریت بهره وری و کاهش هزینه. و همچنین ارایه تحلیل های صورت های مالی جاری و سال های گذشته و مقایسه با رقبا که برای طراحی استراتژیک و هدف گذاری بسیار با اهمیت است.