برچسب

واگذاری شرکت
ادغام شرکت، جذب شرکت، ترکیب شرکت سهامی، خرید و فروش کسب و کار، مشاوره سرمایه گذاری

ادغام و جذب کسب و کار

/ / / / / /
ارایه مشاوره در زمینه ادغام و جذب کسب و کار ها و شرکت های سهامی. مشاوره جهت قیمت گذاری، تهیه قرار داد مشارکت و فروش سهام، بررسی ارزش اسمی و واقعی شرکت هدف و معرفی فرصت های خرید و فروش سهام.